base-form-page
about-us
close
language Land

Ethiek en compliance

Beleid, codes en openbaarmaking

Alle medewerkers van Hillrom, parttime en fulltime, moeten elk jaar de trainingsvereisten voor de Wereldwijde gedragscode en het Wereldwijde anticorruptiebeleid voltooien:

Wereldwijde gedragscode

Deze code, en andere relevante beleidsregels en procedures, is van toepassing op iedereen      die werkzaam is bij Hillrom en zijn wereldwijde familie van bedrijven. Download de Wereldwijde gedragscode van Hillrom.

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Hillrom houdt zich strikt aan alle toepasselijke anticorruptiewetten. Ons eigen Wereldwijde anticorruptiebeleid is ook van toepassing op elke Hillrom-medewerker en die van onze dochterondernemingen, leveranciers, distributeurs en andere wereldwijde partners. Download het Wereldwijde anticorruptiebeleid van Hillrom.

De Wereldwijde gedragscode voor derden

Hierin worden onze vereisten beschreven voor externe distributeurs, leveranciers, zakenpartners en partijen die Hillrom-producten registreren, promoten, verkopen of leveren, of anderszins in contact komen met overheidsfunctionarissen of zorgverleners namens ons. Download de Wereldwijde gedragscode voor derden van Hillrom

Interactie met zorgverleners

Dit wereldwijde beleid biedt specifieke richtlijnen voor onze medewerkers over wat de aanvaardbare praktijken zijn voor het zakendoen en de interactie met zorgverleners. De beleidsregels van Hillrom zijn consistent met de richtlijnen van de Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals (Ethische code voor de interactie met zorgverleners) van AdvaMed, MedTech Europe en Mecomed, zoals gepubliceerd door Advanced Medical Technology Association, MedTech Europe en Mecomed Associations.

Rapportage

We moedigen werknemers aan en verwachten dat ze hun zorgen kenbaar maken of een melding maken als ze te goeder trouw geloven dat er een schending van de wet, regelgeving, andere wettelijke verplichtingen of beleidsregels of procedures plaatsvindt, kan plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, of als ze zich zorgen maken over een andere meldingsplichtige aangelegenheid die hierboven is gedefinieerd. Iedere medewerker, werknemer, aannemer of andere persoon die zich te goeder trouw zorgen maakt of vragen stelt over zakelijke praktijken of niet-naleving van wet- of regelgeving of bedrijfsbeleidsregels en -procedures, wordt beschermd tegen vergelding. 

Geen vergelding

Werknemers van Hillrom die zich bezig houden met vergelding of intimidatie in strijd met het bedrijfsbeleid, zullen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot aan ontslag. Als iemand van mening is dat er represailles tegen hem of haar zijn genomen voor het melden van of deelname aan een onderzoek, moeten ze dergelijke mogelijke represailles onmiddellijk melden aan het Compliance Office of de Compliance Helpline voor onderzoek.

Werknemers en andere stakeholders worden aangemoedigd om een probleem met de naleving te melden of een vraag te stellen via een van de volgende kanalen:

 • Manager: in de meeste gevallen bevindt een directe manager zich in de beste positie om eventuele vragen te beantwoorden of zorgen bij te uiten
 • Human Resources: voor arbeids- of werknemersgerelateerde kwesties, zoals mogelijke discriminatie van het management of intimidatie
 • Juridische afdeling: betreffende wetten en voorschriften met betrekking tot de activiteiten van Hillrom
 • Financiële afdeling: voor financiële of boekhoudkundige kwesties
 • Global Compliance Office: stuur rechtstreeks een e-mail naar GlobalComplianceOffice@hillrom.com.  
 • Compliance Helpline: dit is een tool voor het melden van zorgen over bestaand of potentieel wangedrag. De Helpline is 24 uur per dag, zeven dagen per week, beschikbaar, met vertalers. Wangedrag kan anoniem worden gemeld als dit wordt toegestaan door de plaatselijke wetgeving. Alle informatie die via de Compliance Helpline wordt ontvangen, wordt vertrouwelijk behandeld voor zover dit mogelijk is en wettelijk is toegestaan. Er zijn twee manieren om een melding te maken bij de Compliance Helpline:
  • U kunt online een melding maken door u aan te melden bij http://www.hillrom.EthicsPoint.com
  • Bel de Compliance Helpline gratis op (866) 433-8442 (beschikbaar in meerdere talen)

U te woord staan bij vragen en opmerkingen over naleving heeft grote prioriteit bij HillRom. Wij nemen alle vragen en opmerkingen hieromtrent zeer serieus. HillRom zal de melding zo spoedig mogelijk onderzoeken en zal, waar nodig, disciplinaire en andere maatregelen nemen om soortgelijk gedrag te corrigeren en te voorkomen.

De klokkenluidershulplijn en het beleid van Hillrom worden het gehele jaar door regelmatig aan werknemers gecommuniceerd via verschillende platforms, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende:  

 • Helpline-posters zijn zichtbaar op alle fysieke locaties
 • Communicatie van het hoger management
 • Video's
 • Online training
 • Live trainingen
 • Jaarlijkse compliance-week

Wereldwijd compliance-programma

HillRom heeft een uitgebreid wereldwijd compliance-programma dat is ontwikkeld om de hoogste professionele en ethische normen te kunnen waarborgen. De Hillrom Chief Compliance Officer, lid van ons Executive Leadership Team (ELT), en het Global Compliance Office bieden werknemers duidelijke richtlijnen, educatie en training, zodat ze op effectieve wijze hun weg kunnen vinden in de hedendaagse, in toenemende mate complexe gezondheidszorgomgeving. Alle voltijds- en deeltijdmedewerkers moeten de jaarlijkse training over de Wereldwijde gedragscode en het Wereldwijde anticorruptiebeleid voltooien.

Programmabeheer

Ons Global Compliance Office, ondersteund door Internal Audit, Legal en HR, beoordeelt en controleert de gehele Hillrom-organisatie om te beoordelen of onze gedragscode, het anticorruptiebeleid en andere relevante beleidsregels worden nageleefd. Proactieve compliance-beoordelingen en -audits worden regelmatig uitgevoerd op basis van een op risico's gebaseerde benadering om alle regio's en landen te bepalen die moeten worden beoordeeld.  

Bovendien voert het Global Compliance Office integriteitsbeoordelingen uit bij derden die namens Hillrom werken en die naar verwachting zullen communiceren met niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen of zorgverleners. Hillrom controleert maandelijks automatisch derden opnieuw aan de hand van wereldwijde databases en openbaar blootgestelde personen, sancties en embargolijsten. Onze strategische distributeurs zijn verplicht om jaarlijks de training over Compliance van distributeur van Hillrom te volgen en zich opnieuw te certificeren volgens Good Business Practices.

Toezicht

Onze Global Compliance Committee vergadert elk kwartaal en bestaat uit hogere kaderleden van het bedrijf (inclusief de CEO), evenals Regional Compliance Committees. Het Global Compliance Office heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor het toezicht op het compliance-programma en levert regelmatig rapporten aan de Audit Committee van de Raad van Bestuur. De Chief Compliance Officer woont daarnaast ELT-vergaderingen bij waar de bedrijfsstrategie en -richting worden bepaald.

Hillrom voert geen dierproeven uit, besteedt geen dierproeven uit aan derden, voert geen klinische proeven uit en besteedt geen klinische proeven uit aan derden.